Team:SKLBC-China/Student

From 2014hs.igem.org

SKLBC-China-This Is Our Team!

Ica Riluci(Yuhua Wei)  Our INTELLIGENT webpage coder and art designer.

Benny(Yuzhou Tong)  Our OUTSTANGDING writer, organizer and art designer.

Wendy(Baiwei Huang)  Our GREAT organizer, writer and presenter.

Tommy(Zhengkun Zhang)  Our EXECELLENT writer, organizer.

Ivy(Haoying Huang)  Our AWESOME writer, organizer, publisher who is utterly enthusiastic.

Sophie Yip(Shangshang Ye)  Our OMNIPOTENT writer, organizer and presenter.

Icenowy(Xingda Zheng)  Our CHIEF coder, who is the genius of writing searching engines code.

Daisy(Shu Dan)  Our EXTRAODINARY presenter and writer.

Lillian(Yingyue Li)  Our CUTE art designer.

Charlie(Chenglin Qu)  Our MARVELOUS writer, organizer and presenter.

Peter(Junlin Zeng)  Our SPLENDIFEROUS presenter, writer and organizer.

Zun(Zun Wang)  Our AMAZING organizer and writer.


Team Participated in training

Shaofan Wang, Junbin Xiao, Jingzhong Chen, Yifeng Zou, Yue Su, Hanming Li, Jiacheng Liu, Xiaoyu yang, Haojing He, Shenghao Wang, Tiantian Chen, Guoping Zhang, Qian Wang, Wenjie Xu, Xinyao Mo, Yue Pang, Xiaofei Jin, Yunyu Tang, Zhen Chen, Chenduo Tao, Xinyue Chen, Weicong Lin, Youming Guo, Xinhaoyun Wan, Zhe Jiang